Verduurzaming Maak Haarlem

Haalbaarheidsonderzoek naar de verduurzaming van het bedrijventerrein Maak Haarlem

Wat is Maak Haarlem
MAAK Haarlem biedt onderdak aan bedrijven die werkzaam zijn in de innovatieve en circulaire maakindustrie. Je vindt er een mix van bedrijven die de allernieuwste digitale of circulaire maaktechnieken gebruiken, leveren of faciliteren. Binnen MAAK speelt kruisbestuiving tussen de bedrijven onderling een belangrijke rol. Daarnaast bezitten de bedrijven op MAAK specialistische kennis, een groot machinepark en leveren ze kant-en-klare eindproducten voor ondernemers in de gehele regio. Voor meer informatie ga naar de site van Maak Haarlem

Doel en onderdelen van het onderzoek.
In dit project wordt door DOK onderzoek gedaan naar de verduurzaming van het industrieterrein MAAK te Haarlem, waarbij er lokaal energie opgewekt en opgeslagen moet worden voor eigen gebruik en consumptie. Specifiek wordt de haalbaarheid onderzocht van een bovengrondse seizoen opslag van warmte (100m
3 +) in combinatie met zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling (WKK). WKK staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en elektriciteit. De huidige WKK’s die verkrijgbaar zijn op de markt zijn te groot voor de beoogde toepassing in dit project. Micro-warmtekrachtkoppeling is een techniek die op termijn een oplossing zou kunnen bieden voor de toenemende vraag naar decentrale energieopwekking. Kleine WKK’s zijn echter niet voldoende commercieel verkrijgbaar voor toepassing op kleinschalige industrieterreinen. Voor de toepassing in dit project wordt er daarom een eigen micro-WKK ontwikkeld met een vermogen van circa 30 kW die in parallel tot 300 kW (0,3 MW) zal worden geschakeld voor deze toepassing.
Dit moet genoeg vermogen opleveren voor het industrieterrein MAAK en toekomstige nieuwbouw op dit terrein.

Technische innovatief is dat de micro-WKK met verschillende gasmengsels moet kunnen omgaan daar er een geleidelijke overgang zal gaan plaatsvinden tussen verschillende bronnen van gas.
Hierbij zullen er initieel rest- en afvalbiomassa stromen worden gebruikt, maar zal de motor van de WKK uiteindelijk grotendeels gevoed gaan worden met puur waterstof afkomstig van elektrolyse uit de verwachte
overcapaciteit van zonnepanelen. De vergisting en elektrolyse zal geen onderdeel uitmaken van dit haalbaarheidsonderzoek.
Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is onderzoeken en op kleine schaal testen van een warmteopslag (hectoliter vaten i.p.v. kuub), de koppeling maken met enkele zonnepanelen, het ombouwen van een motor naar een gasmotor en dit koppelen aan een generator. Middels deze testopstelling kan er een prototype van een meet- en regelsysteem worden ontwikkeld om verschillende testopstellingen mee te kunnen modelleren en
testen. Dit meet- en regelsysteem zal tevens een cruciaal onderdeel worden om het industrieterrein volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van het (landelijke) stroom- en warmtenet te maken.
Deze haalbaarheidsstudie is nodig om de technische en economische haalbaarheid te beoordelen van de bovengrondse warmteopslag van groene energieoverschotten op industrieterrein MAAK Haarlem.
 

Start en einddatum

Subsidielogo provincie Hoord-Holland

 

Wie doet dit onderzoek